Mời gọi Đề xuất ý tưởng Quỹ đổi mới Nông nghiệp (AIF)

Trong khuôn khổ Dự án ASEAN-Đức “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững tại ASEAN” với hoạt động “Xây dựng mô hình hợp tác công-tư liên kết theo chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ” được triển khai bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Trồng trọt- Bộ NN&PTNT, Quỹ Đổi mới Nông nghiệp ASEAN (AIF) được thành lập nhằm thúc đẩy thực thi các sáng kiến đổi mới theo định hướng thị trường đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bền vững.
 
Tại Việt Nam, Quỹ AIF hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến chuỗi giá trị vải thiều ở Bắc giang và chuỗi giá trị xoài ở Sơn La đang triển khai VietGAP.
Các lĩnh vực Quỹ AIF hỗ trợ gồm i) Sản xuất và chế biến; ii) Tiếp thị và tiếp cận thị trường, iii) Giải pháp kỹ thuật số; iv) Hợp tác trong chuỗi giá trị nông sản.
Quỹ AIF mời gọi các Tổ chức nông dân sản xuất quy mô nhỏ, Doanh nghiệp chế biến, Doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi bán lẻ, nhà cung cấp đầu vào và dịch vụ trong chuỗi giá trị nông sản quan tâm gửi bản Đề xuất ý tưởng đến địa chỉ email agrinnovationfund@giz.de
Thời hạn nộp Đề xuất Ý tưởng (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt) là 17h00 ngày 15 tháng 3 năm 2021.
Hướng dẫn, thông tin chi tiết về Quỹ AIF và Mẫu đề xuất ý tưởng (Tiếng Anh và Tiếng Việt) vui lòng xem file đính kèm.
 
 
Call for proposals for Agrinnovation Fund (AIF)
Within the framework of the ASEAN-German project “Promotion of sustainable agricultural value chains in ASEAN (ASEAN Agritrade)" and the project activity "Building model of public-private partnership in the value chain of agricultural products from production to consumption" implemented by the German Development Cooperation (GIZ) and the Department of Crop Production - Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agrinnovation Fund in ASEAN (AIF) is established to support the implementation of market-oriented innovative practices and solutions to improve quality and sustainability in agricultural value chains.
In Vietnam, the AIF Fund supports innovative ideas related to Bac Giang litchee value chain and Son La mango value chain which are applying VietGAP standards.
Focus Areas of AIF include i) Production and processing; ii) Marketing and market access, iii) Digital solutions; iv) Cooperation in the value chain of agricultural products.
The AIF invites interested smallholder farmers' organizations, processing enterprises, exporters, retail chains, input and service providers in the above-mentioned value chains to submit their proposal to the email: agrinnovationfund@giz.de
The deadline for submitting the Idea proposal (English or Vietnamese) is 5:00 p.m. March 15, 2021.
Please find details about AIF and the Idea Template (English and Vietnamese) in the attached files.
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 5 409
  • Tất cả: 321798
  • Tất cả: 737
Đăng nhập