Đường dây nóng: (022).3852.133
Tên / Số / ký hiệu : 32/KH-CCKL
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày ban hành 16/02/2017
Loại văn bản / tài liệu Công văn
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Xem : 295 | Tải về : 0 Tải về
Trich Yếu
Nội dung chi tiết

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến TTHC; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC;

Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 05/KH-SNN ngày 16/01/2017;

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, với những nội dung sau:

          I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, đưa công tác kiểm soát TTHC trong lực lượng kiểm lâm đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp;

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp cận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức đối với các quy định hành chính;

- Tăng cường trách nhiệm của các phòng, các đơn vị trong hoạt động kiểm soát TTHC.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Xác định rõ trách nhiệm của các phòng, các đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC;

- Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động quản lý và đời sống của nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

Nôi dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1

Kiểm soát việc tham mưu ban hành các văn bản qui phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (Khi được giao).

Các phòng: Thanh tra pháp chế; Sử dụng và phát triển rừng; Quản lý bảo vệ rừng và BTTN; Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Phòng Hành chính tổng hợp

Các văn bản qui phạm pháp luật được ban  hành

Trong năm 2017

2

Thực hiện rà soát, thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính

2.1

Tổng hợp các danh mục TTHC cấp tỉnh gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công

Các phòng: Thanh tra pháp chế; Sử dụng và phát triển rừng; Quản lý bảo vệ rừng và BTTN

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Danh mục các thủ tục hành chính

Trước ngày 10/3/2017

2.2

Rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục

Các phòng: Thanh tra pháp chế; Sử dụng và phát triển rừng; Quản lý bảo vệ rừng và BTTN

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Quyết định của UBND tỉnh công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Chi cục Kiểm  lâm.

6 tháng đầu năm 2017

2.3

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan

Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Các TTHC được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận TTHC (văn phòng Chi cục)

Trong năm 2017

3

Nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính

Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Tổ chức thực hiện các TTHC được công bố theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN ngày 30/6/2016 của Bộ NN và PTNT và Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La

Thường xuyên

4

Tiếp nhận, xử lý và công khai phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định hành chính

Các phòng: Thanh tra pháp chế; Sử dụng và phát triển rừng; Quản lý bảo vệ rừng và BTTN

Các phòng: Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Hành chính Tổng hợp

Văn bản xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

5

Công tác tuyên truyền hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Các phòng: Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Thanh tra pháp chế

Phòng Hành chính Tổng hợp

Văn bản, trang tin

Thường xuyên

6

Công tác thông tin báo cáo

 

 

 

 

Báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát TTHC quý, 6 tháng, năm theo qui định của Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Các phòng: Thanh tra pháp chế; Sử dụng và phát triển rừng; Quản lý bảo vệ rừng và BTTN

Báo cáo quí

Ngày 01/3/2017

Báo cáo 6 tháng

Ngày 20/5/2017

Báo cáo năm

Ngày 20/10/2017

               

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Căn cứ Kế hoạch này thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của đơn vị năm 2017 gửi về Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng tổng  hợp trước ngày 18/02/2017.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục

Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch kiểm soát các thủ tục hành chính (thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng) năm 2017 gửi phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 18/02/2017.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo qui định.

2.     Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng

Theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch kiểm soát các thủ tục hành chính, định kỳ lập báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT.

3.     Phòng Hành chính Tổng hợp

Công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm, niêm yết tại Văn phòng Chi cục.

Trên đây là kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm, yêu cầu các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

 Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018