Đường dây nóng: (022).3852.133
Tên / Số / ký hiệu : 23/KH-CCKL
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tuyền truyền cải cách hành chính tại Chi cục Kiểm lâm năm 2017

Ngày ban hành 02/02/2017
Loại văn bản / tài liệu Công văn
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Xem : 141 | Tải về : 0 Tải về
Trich Yếu
Nội dung chi tiết

 

 

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn la năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tại văn bản số 08/KH-CCKL ngày 10/01/2016;

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, với những nội dung sau:

          I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC trong năm của Chi cục đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tại văn bản số 08/KH-CCKL ngày 10/01/2016 kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin của cơ quan.

- Tuyên truyền để công chức, viên chức, lao động hợp đồng nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định của Tỉnh, Sở và Chi cục về CCHC; đồng thời, hiểu được ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của Chi cục đã đề ra. Từ đó, có thái độ làm việc tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC của tỉnh năm 2017 nói chung và của Chi cục nói riêng.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra gắn với nội dung Kế hoạch CCHC năm 2017 đã được ban hành.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị.

-  Đáp ứng kịp thời, tương đối đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước, nhất là thủ tục hành chính.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC Chi cục và các đơn vị đến từng công chức, viên chức và người lao động.

- Tuyền truyền về nội dung, kết quả thực hiện các văn bản:

+  Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/201 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ;

+ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

+ Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020;

+ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017;

+ Kế hoạch số 08/KH-CCKL ngày 10/01/2016 của Chi cục Kiểm lâm về cải cách hành chính năm 2017;

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

+ Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

+ Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01.12.2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC;

+ Thông báo số 331-TB/TU ngày 25.4.2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

+ Thông báo số 332-TB/TU ngày 25.4.2016 về tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Thông báo số 492-TB/TU ngày 07.9.2016 về tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh.

          - Tuyên truyền nội dung Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngay 10/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.2. Các nội dung tuyên truyền khác

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hiệu quả quản lý của cơ quan đối với lĩnh vực lâm nghiệp.

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng lĩnh vực, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; vai trò tham gia giám sát của người dân; trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giám sát công tác cải cách hành chính ở các cấp.

- Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan đến các bước thực hiện, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ khen thưởng, kỷ luật.

          2. Hình thức tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, Hội nghị của Chi cục và các đơn vị trực thuộc.

- Tuyên truyền thông qua hình thức các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân, trong thực hiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Công khai các thủ tục hành chính ở văn phòng Chi cục và trụ sở các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin điện tử của cơ quan. Niêm yết công khai bằng văn bản, trên Trang thông tin điện tử, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

-  Về chuyên trang tin phát sóng trên đài truyền hình hàng tháng: Lồng ghép với việc tuyên truyền chính sách bảo vệ và phát triển rừng thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trong lĩnh vực kiểm lâm.

3. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền là công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong lực lượng kiểm lâm; các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý của Chi cục, các đơn vị trực thuộc.

          4. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thường xuyên trong năm 2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng làm đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Lãnh đạo Chi cục để chỉ đạo.

2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về cải cách hành chính để tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực mình quản lý.

3. Các phòng, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của từng phòng, đơn vị gửi về Chi cục (Qua phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục kịp thời triển khai thực hiện./.

 

 Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018