Đường dây nóng: (022).3852.133
Tên / Số / ký hiệu : 08/KH-CCKL
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Chi cục Kiểm lâm năm 2017

Ngày ban hành 10/01/2017
Loại văn bản / tài liệu Công văn
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Xem : 326 | Tải về : 0 Tải về
Trich Yếu
Nội dung chi tiết

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-SNN ngày 26/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017. Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực của Chi cục Kiểm lâm trong thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Cải cách hành chính theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho người dân, tổ chức. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn. Với mục tiêu phấn đấu năm 2017 công tác cải cách hành chính của Chi cục đạt mức khá trở lên.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ chỉ đạo của các cấp các ngành về công tác cải cách hành chính, trong đó trọng lâm là triển khai có hiệu quả Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017 và Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017.

2. Tập trung tham mưu giúp Sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện một số chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp gắn với phát triển cây lâm nghiệp đa mục đích sử dụng có hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng; hoàn thiện một số cơ chế chính sách tạo động lực thúc đẩy công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thông qua Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán 2017-2020.

 

3. Thực hiện nghiêm việc công khai, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố theo  Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La và Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thực hiện không đúng quy định, có thái độ gây phiền hà cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời, phát hiện những khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính để có kiến nghị, giải pháp kịp thời.

4. Tiếp tục tham mưu giúp Sở từng bước đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động của các khu rừng đặc dụng theo quy định của Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu tổ chức kiện toàn hệ thống các đơn vị thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tổ chức lại các Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng các huyện, thành phố về các Hạt Kiểm lâm theo theo Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP  về đánh giá và phân loại công chức, viên chức. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ công chức và lao động hợp đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, đơn vị thực thuộc. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành trong toàn lực lượng.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2017

Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm được cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 tại các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch phải xác định được đầy đủ các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, sản phẩm, phân công nhiệm trách nhiệm đến các bộ phận gắn với thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ theo kế hoạch. Kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị (Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng) gửi về Chi cục Kiểm lâm (qua phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng) trong tháng 01 năm 2017. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính đúng thời gian qui định về phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Báo cáo quý: Trước ngày mùng 01 của tháng cuối Quý

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Trước ngày mùng 01 tháng 6.

- Báo cáo năm: Trước ngày 01 tháng 11.

2. Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

- Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính của Chi cục báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Phòng Hành chính tổng hợp

- Công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm niêm yết tại Văn phòng Chi cục.

- Chủ trì công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, xây dựng các quy trình ISO gắn với các thủ tục hành chính của cơ quan, định kỳ báo cáo đánh giá tình hình áp dụng.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác cải cách tài chính công theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Trên đây là kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm. Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục nghiêm túc thực hiện./.

Biểu Kế hoạch CCHC

TT Nội dung Sản phẩm Bộ phận chủ trì Bộ phận phối hợp Thời gian thực hiện
I Công tác chỉ đạo điều hành        
1 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01.12.2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Hàng quý, 6 tháng, năm
2 Lập kế hoạch triển khai thực hiện CCHC năm 2017 của Chi cục. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Tháng 1 năm 2017
3 Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công tác nội vụ tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Tổ chỉ đạo cải cách hành chính Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
4 Phân công các thành viên tổ cải cách hành chính phụ trách công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thông báo phân công nhiệm vụ Tổ chỉ đạo cải cách hành chính Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017
5 Ban hành kế hoach tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 Kế hoạch Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017
6 Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của cấp trên; Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Nhiệm vụ định kỳ
7 Công tác khen thưởng kỷ luật công chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Quyết định Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý IV năm 2017
II Các nhiệm vụ cụ thể        
1 Cải cách thể chế        
1.1 Xây dựng cơ chế, chính sách trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Nghị quyết Phòng SD&PTR Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017
1.2 Rà soát toàn bộ hệ thống định mức, quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đề xuất Phòng SD&PTR Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Nhiệm vuụ thường xuyên
1.3 Xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng. Nghị quyết Phòng QLBVR&BTTN Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý IV năm 2017
2 Cải cách thủ tục hành chính        
2.1 Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Kiểm lâm; Hạt Kiểm lâm các huyện thành phố, Ban quản lý rừng đặc dụng Kế hoạch, Báo cáo rà soát các TTHC Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Phòng Hành chính Tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Nhiệm vụ định kỳ
2.2 Cập nhật, công bố, công khai minh bạch các TTHC Bảng niêm yết các TTHC Các phòng và các Hạt kiểm lâm Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017
3 Cải cách tổ chức, bộ máy        
3.1 Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR Quyết định  Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
3.2 Tổ chức lại các Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng các huyện, thành phố về các Hạt Kiểm lâm theo theo Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  Quyết định  Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
4 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức        
4.1 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
4.2 Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quyết định, báo cáo, thông báo Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý IV năm 2017
4.3 Thực hiện rà soát cơ cấu ngạch công chức, viên chức toàn lực lượng Chi cục Kiểm lâm; khung năng lực, danh mục vị trí việc làm Báo cáo Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thường xuyên
4.4 Công tác tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các Ban quản lý rừng đặc dụng Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
4.5 Công tác bổ nhiệm Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ trong Chi cục Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
4.6 Công tác quy hoạch cán bộ Báo cáo quy hoạch cán bộ, danh sách quy hoạch cán bộ (bổ sung) Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
4.7 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017
4.8 Thực hiện đánh giá công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Báo cáo Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thường xuyên
4.9 Kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ kiểm lâm viên  Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý III năm 2017
5 Cải cách tài chính công        
5.1 Sửa đổi bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị Quyết định Phòng Hành chính Tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017
5.2 Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính  theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Hành chính Tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thường xuyên
5.3 Xây dựng phương án tiết kiệm chi ngân sách Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Hành chính Tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Năm 2017
6 Hiện đại hóa hành chính        
6.1 Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Chi cục Kiểm lâm trong quản lý văn bản. Kế hoạch Phòng Hành chính Tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Tháng 1 năm 2017
6.2 Tiếp tục thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Hành chính Tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thường xuyên
6.3 Thực hiện công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  và phần mềm quản lý văn bản điều hành trong toàn lực lượng. Văn bản chỉ đạo của Chi cuc Kiểm lâm Phòng Hành chính tổng hợp Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quý I năm 2017

 Độ ẩm:
Sức gió:
Online:1
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018