Đường dây nóng: (022).3852.133
Tên / Số / ký hiệu : 02/KH-TTN
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Trung tâm nước sạch-VSMTNT năm 2017

Ngày ban hành 13/01/2017
Loại văn bản / tài liệu Công văn
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đến
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Xem : 152 | Tải về : 0 Tải về
Trich Yếu
Nội dung chi tiết

 

Thực hiện Kế hoạch số: 409/KH- SNN ngày 26/12/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Sơn La Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Trung tâm nước sạch-VSMT nông thôn xây dựng nội dung kế hoạch như sau:

I.Mục tiêu.

1. Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng ban hành các quy định tiếp nhận, sử lý hồ sơ khoa học, hiệu quả.

3. Đẩy mạnh việc vận dụng công nghệ thông tin trong đơn vị.

II. Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

1-    Cải cách thể chế

Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành của Tỉnh để kịp thời tham mưu.

Nghiên cứu, đề nghị điều chỉnh bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu cho ngành không còn phù hợp với hiện nay.

2-Cải cách thủ tục hành chính:

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ và nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành quy trình thủ tục tiếp nhận hồ sơ, kết quả xét nghiệm nước.

- Rà soát các thủ tục tại phòng chuyên môn, xây dựng một số quy định của Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đến giao dịch thuận tiện.

- Nghiên cứu xây dựng phương thức để xử lý công văn đi đến bằng việc ứng dụng internet.

3- Cải cách tổ chức bộ máy.

- Kiện toàn, thành lập 2 phòng chuyên môn và một bộ phận dịch vụ

- Đề nghị Sở Nông nghiệp bổ nhiệm cho lãnh đạo các phòng.

- Phân công rõ nhiệm vụ trong lãnh đạo Trung tâm và các phòng ban.

4- Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức.

- Công khai công tác quy hoạch cán bộ, viên chức.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp tạo điều kiện để các cán bộ, viên chức được đi đào tạo các lớp quản lý nhà nước, lý luận chính trị hệ trung, cao cấp.

5- Cải cách Tài Chính công.

Tiếp tục thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hơp với điều kiện  kinh tế.

- Kiểm tra và làm tốt nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh công trình: xã Mường Sang Huyện Mộc Châu, Noong Lay, Toong Cọ huyện Thuận Châu, Quang Huy huyện Phù Yên và Trung tâm xã Chiềng khoi huyện Yên Châu

6. Hiện đại hóa công tác hành chính.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị.

 

- Tất cả các công văn đi, đến của đơn vị sẽ được xử lý trên hòm thư chung của đơn vị.

7- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Chi bộ và lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm và tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Chấp hành mọi sự chỉ đạo từ trung ương đến địa phương trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng, ban hành quy trình thủ tục về tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, các nhà thầu đến giao dịch và làm việc, sớm kiện toàn, thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ; Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị,

III. Kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Để hoàn thành kế hoạch đạt kết quả cao. Trung tâm đã xây dựng nhiệm vụ và tham gian thực hiện theo bảng sau:

 

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Thực hiện

Thời gian

I

Cải cách thể chế

1

Rà soát văn bản đã tham mưu, ban hành về cơ chế, chính sách, định mức thuộc lĩnh vực cấp nước

Văn bản

 

Lãnh đạo TTN

 

Tháng 2

2

Rà soát các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật

  Văn bản

Phòng KH-KT

Thang 3

II

Cải cách thủ tục hành chính

1

Sửa đổi, bổ sung  quy chế hoạt động của đơn vị

Văn bản

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Tháng 4

2

Xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Văn bản

Phòng KH-KT

Phòng HC-TH

Tháng 5

3

Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ

Văn bản

Phòng HC-TH

Tháng 6

IV. Tổ chức thực hiện.

 Phòng Hành chính  tổng hợp rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Xây dựng quy định về việc xử lý công văn đi đến bằng ứng dụng tin học, internet .

 Giao cho các phòng chuyên môn xây dựng quy chế làm việc, xây dựng quy trình thủ tục nhận và trả kết quả.

 

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của đơn vị. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các phòng tổng hợp ý kiến gửi về phòng Hành chính – tổng hợp gửi Giám đốc đơn vị chỉnh sửa.

 

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT;

- Lưu: TTN.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Tường Thuật

 Độ ẩm:
Sức gió:
Online:3
Hôm nay:59
Hôm qua:71
Trong Tháng:4993
Tổng số: 268775
Lich thi dau World Cup 2018