Đường dây nóng: (022).3852.133
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
357/KH-SNN 09/10/2015 KẾ HOẠCH Phát triển Nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2016-2020
Chi tiết
22/12/2017 471/KH-SNN Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và PTNT năm 2018
Chi tiết
802/BC-SNN 06/12/2018 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan vào dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng
Chi tiết
Dự thảo BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
Chi tiết
Dự thảo Báo cáo Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đo
Chi tiết
Dự Thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
Chi tiết
Dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HDND tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh gđ 20
Chi tiết
Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND 04/4/2018 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Chi tiết
Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND 4/4/2018 Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021
Chi tiết
Nghị quyết 58/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, vi
Chi tiết
Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021
Chi tiết
Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 NGhị quyết quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND 15/3/2017 Chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý, khai thác và cải tạo sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
115/2015/NQ-HĐND 09/10/2015 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công vệc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020
Chi tiết
112/2015/NQ-HĐND 10/9/2015 Chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
93/2014/NQ-HĐND 17/9/2014 Chính sách quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Chi tiết
802/BC-SNN Trích yếu: Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan vào dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồn
Chi tiết
814/BC-SNN 11/12/2018 báo cáo việc tăng cường sử dụng vật tư hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đầu thầu mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước năm 2018
Chi tiết
815/BC-SNN 11/12/2018 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện tiến độ kiểm kê, sắp xếp tài chính, tài sản, đất đai các đơn vị sắp xếp (đến ngày 30/10/2018)
Chi tiết


Độ ẩm:
Sức gió:
Online:2
Hôm nay:58
Hôm qua:168
Trong Tháng:5698
Tổng số: 313597