Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức, dự phỏng vấn; danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm phỏng vấn

Tue, 09/17/2013 - 15:29
Về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức, dự phỏng vấn; danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm phỏng vấn

SỞ NN VÀ PTNT SƠN LA

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  VIÊN CHỨC 

Số: 990 /SNN - HĐXT

Về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức, dự phỏng vấn; danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm phỏng vấn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Sơn La, ngày 11 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Ông ( bà)……………………………………….

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 516/SNV-QLCCVC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Sở Nội vụ về việc tuyển bổ sung, thay thế viên chức sự nghiệp năm 2013,

Sau khi tổng hợp, thẩm định hồ sơ của cá nhân tham dự xét tuyển viên chức của ông, bà đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo:

1. Danh mục tài liệu ôn tập

      Hội đồng không tổ chức ôn, thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn trên cơ sở danh mục tài liệu ôn do Hội đồng phát hành tự tìm tài liệu để nghiên cứu. ( Danh mục tài liệu gửi kèm theo)

2. Địa điểm, thời gian phỏng vấn:

- Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ ngày 28 ( thứ 7) tháng 9 năm 2013.

- Địa điểm: Hội trường (Nhà C) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn La. Địa chỉ 182, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La.

Yêu cầu ông (bà) thu xếp thời gian về tham gia phỏng vấn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:  VT; TCCB; HSXT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Hà Quyết Nghị