Chi cục Thủy sản

Sat, 12/22/2012 - 04:44
.
TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:............                                                      .…………., ngày..... tháng...... năm 200
 
Kính gửi:  Chi cục Thuỷ sản Sơn La
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN
 
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thọai: ……………………..       Fax: ……………………………………………
Sau khi nghiên cứu các quy định của Nhà nước về các điều kiện sản xuất- kinh doanh giống thủy sản, liên hệ với điều kiện sản xuất của cơ sở mình, chúng tôi đề nghị đăng ký cơ sở đủ điều kiện sản xuất- kinh doanh giống thủy sản với nội dung sau:
- Chủng lọai, quy mô SX, KD (giống thủy sản):……………………………………      
- Diện tích cơ sở:……………………………………………………………………
- Địa điểm cơ sở:……………………………………………………………………
- Bản kê khai điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, quy trình sản xuất giống thủy sản: kèm theo.
Chúng tôi đề nghị Chi cục Thuỷ sản thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên là đúng sự thật và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.
 
Nơi nhận:                                            CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
- Như trên;                                                                (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu: VP.
 
 
 
 
 
 
Phụ lục II
BẢN KÊ KHAI ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH
GIỐNG THUỶ SẢN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o-----
 
BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH
GIỐNG THỦY SẢN
1. Tên cơ sở sản xuất. kinh doanh:……………………………………………………
2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………
3. Điện thọai:…………………………         Fax: ……………………………………
4. Điều kiện thực tế:
4.1. Nhân lực:
Danh sách cán bộ kỹ thuật, cá nhân tham gia SX, KD
 
STT
Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Chứng nhận sức khỏe
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Quy mô, chủng lọai SX-KD:……………………………………………………
4.3. Điều kiện cơ sở, vật chất kỹ thuật:
- Diện tích cơ sở:……………………………………………………………………
- Chuồng trại:…………………………………………………………………………
4.4. Quy trình sản xuất, kiểm dịch, tiêm phòng :……………………………………
Chúng tôi cam đoan các nội dung trên là đúng sự thật và chịu hòan tòan trách nhiệm về giống thủy sản do mình sản xuất
 
                                                                              CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
PHỤ LỤC III
MẪU BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN
 
 
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG THUỶ SẢN
Số …………..
 
Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp)...............................…………….....................
Địa chỉ: …..…………………………………………………………...............
Điện thoại:.…………………………………………………………................
Fax: …………………………………………………..………............…........
E-mail:..……………………………………………………………...............
CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn) ………………..........................................
………………………………………………………………………....……….
Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa) ………………....
.......................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.
 
 …….., ngày….tháng…..năm……….
                                                                                       Đại diện doanh nghiệp
                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục IVa
SỔ THEO DÕI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG
( Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh)
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thọai: ……………………..       Fax: ……………………………………………
Đối tượng cá bố mẹ:……………………………………………………………...........
Thời gian tuyển chọn:…………………………………………………………………
 Trọng lượng:………………………………………………………………………….
 Số lần tham gia sinh sản:……………………………………………………………..
Kết quả đẻ trứng:……………………………………………………………………...
Chế độ nuôi vỗ
TT
Thức ăn và cách cho ăn
Chế độ kích thích nước
Khả năng phát dục qua các lần kiểm tra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kết quả sản xuất từng lô giống
Số cá cái tham gia sinh sản
(con)
Trọng lượng cá cái
(Kg)
Trọng lượng trung bình cá đực
(Kg)
Liều lượng kích dục tố
(g/kg)
Điều kiện môi trường khi cho cá đẻ
Số lượng trứng cá mỗi lứa đẻ
Số lượng cá bột mỗi lứa để
t0
PH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
Phụ Lục IVb
SỔ THEO DÕI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG
(Đối với cơ sở ương, dưỡng giống)
Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thọai: ……………………..       Fax: ……………………………………………
 
 Số bể nuôi cách ly giống mới nhập về và nuôi cách ly 1-2 ngày để theo dõi bệnh và sức khoẻ đàn giống đảm bảo không nhiễm bệnh trước khi đưa vào ương nuôi:
……………………………………………………………………………………
`           Quá trình ương nuôi từng lô, đối tượng nuôi
 
TT
Thời gian ương
Số lượng
Chế độ chăm sóc
Sử dụng thức ăn
Tình hình phát triển
Diễn biến thời tiết
Các biểu hiện của giống ương
T0
ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ CƠ SỞ ƯƠNG NUÔI
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC V
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản
 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHI CỤC THUỶ SẢN
Số:         /BB-CCTS
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Sơn La, ngày........ tháng........ năm .......
 
 
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản
           
            Hôm nay, lúc ........giờ......, ngày.....tháng.......năm........
1.Chúng tôi gồm:
            Đại diện Đoàn kiểm tra:
1.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
2.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
3.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
4.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
5.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
             Đại diện Doanh nghiệp:
1.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
2.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
3.Ông (bà):……………………………………………Chức vụ:……………………
2.Tên Cơ sở được kiểm tra:………………………………………………....……………
            Địa chỉ:……………………………………………………………...………………
            Điện thoại:…………………………….. Fax:………………………………
3.Hoạt động sản xuất kinh doanh:Sản xuất giống      kinh doanh giống     Nuôi thương phẩm
- Qui mô nuôi: Hộ gia đình, cá nhân                      Cơ sở chăn nuôi tập trung
- Tóm tắt thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Thời điểm kiểm tra:……………………………………………………………………
5. Hình thức kiểm tra:………………………………………………………………….
6. Đối tượng kiểm tra:……………………………………………………………………
7. Kết quả kiểm tra: ............................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8.Kết luận của Đoàn kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.Ý kiến của Doanh nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
            Biên bản đã được đọc lại cho Đoàn kiểm tra, đại diện Doanh nghiệp cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, Đoàn kiểm tra giữ 01 bản, 01 bản gửi Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản và 01 bản lưu tại cơ sở làm căn cứ thi hành.
           
           Đại diện Doanh nghiệp                                                 Đại diện đoàn kiểm tra
 
 
 
 
 
 
 


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc - lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                              ----------------------
                                                                                                  Sơn La , ngày         tháng        năm
Số:...................        
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUỶ SẢN
CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THUỶ SẢN
 
Cơ sở :....................................................................................................................................................................................
Hình thức hoạt động :...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ :..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Đáp ứng các yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo Quyết định 85/2008/NĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản.
 
Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày: .........Tháng.......năm.........                          
                                                                                                                                                                CHI CỤC TRƯỞNG