Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Sat, 12/22/2012 - 04:42
.


SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /DM-QLCL
Sơn La, ngày       tháng 9 năm 2010
 
DANH MỤC
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Chi cục Quản lý chất lượng
Nông Lâm sản và Thuỷ sản giải quyết năm 2010
 


 

1. Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La.
Bước 3: Cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung (1 lần).
Bước 4: Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu tại phụ lục 4 của QĐ 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);
2. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu tại phụ lục 5 QĐ 99/2008/QĐ-BNN);
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu);
2. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn: Áp dụng như quy định tại Điều 3 Quy định quản lý, sản xuất kinh doanh rau, quả và chè an toàn(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
- Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La.
Bước 3: Cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung (1 lần).
Bước 4: Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu tại phụ lục 4 của QĐ 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);
2. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu tại phụ lục 5 QĐ 99/2008/QĐ-BNN);
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu);
2. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn: Áp dụng như quy định tại Điều 3 Quy định quản lý, sản xuất kinh doanh rau, quả và chè an toàn
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
- Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;
3. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh giá của tchức chứng nhận)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La.
Cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung (1 lần).
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo mẫu);
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);
+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo tiếp nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.
(Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
- Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
4. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh giá nội bộ)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La.
Cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung (1 lần).
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo mẫu);
+ Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ (bản chính);
+ Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến (bản chính);
+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;
+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;
+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo tiếp nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.
(Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
- Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
5. Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá đối với động vật, thực vật thuỷ sản để làm giống (kể cả giống).
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La.
Cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung (1 lần).
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ Sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản công bố chất lượng giống thuỷ sản
- Tiêu chuẩn chất lượng giống
- Nhãn hàng hoá kèm theo (bản chính)
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận
Lệ Phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu văn bản công bố tiêu chuẩn
- Mẫu văn bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn 
Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ
 
6. Kiểm tra, chứng nhận sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La.
Bước 3: Cán bộ chuyên môn của Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung (1 lần).
Bước 4: Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký kiểm tra, chứng nhận sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP, VietGAHP, VietGAqP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);
+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký kiểm tra, chứng nhận sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn;
- Bản công bố sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
- Quyết định 118/2008QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản.
 
 
 
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Trang Web Sở;
- Lưu: VT.
 
 
CHI CỤC TRƯỞNG